Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

Âkif Salnamesi İkinci Sayı Yayımlandı

ÂKİF SALNAMESİ İKİNCİ SAYI YAYINLANDI

Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve onun hayatı hakkında bilinmezleri ortaya çıkarmayı kendisine ilke edinen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile ortaklaşa hazırladıkları Âkif Salnamesinin 2.sini okuyucusu ile buluşturdu. Salnâmenin bu sayısında Âkif araştırmalarıyla tanınan kıymetli araştırmacılar katkı sunmuşlar, birbirinden değerli yazıları kaleme almışlardır. Salnamenin bu sayısında;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz Takriz yazısıyla Salnameyi okuyucuya takdim etmiştir. Rektör Korkmaz Takriz’inde, Salnamenin amacının Asımlara yol göstermek olduğunu belirtmiş ve salnamenin yayımlanmasında emeği geçenleri tebrik etmiş, Salnamenin Akif’i onun kıymet atfettiği değerleri yarınlara taşıyan bir kültür köprüsü olmasını temenni ettiğini ifade etmiştir.

Prof. Dr. Uğur Derman, Âkif’in Hakim Senaî’den bir mısra tercümesini dest-i hattı ile Salnâme’mizde neşretmiştir.

Âlim Kahraman, “MehmetÂkif’in Muhammed İkbal’le Görüşmesi” başlıklı yazısında Hint-Pakistan yarımadası Müslümanlarının manevî liderlerinden biri olarak İkbâl ile Âkif’in münasebetini ortaya koymuştur.

Beşir Ayvazoğlu’da “Mehmed Âkif, Faruk Nafiz Ve ‘İkinci Mektup” yazısında Faruk Nafiz Çamlıbel’in 1933 yılı sonlarında sekiz sayı çıkarabildiği haftalık Anayurt mecmuasında Safahat’ta yer almayan “İkinci Ariza”sını ve dört kıtasının serencamını ile iki şair arasındaki ilişkiyi anlatmıştır. Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonunda olan Anayurt dergisindeki şiirlerin belgeleri de araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.

İbrahim Öztürkçü, Tâhirü’l-Mevlevî ve Mehmed Âkif’in “İrfan” Dostluğu “Hâlis Bir Meveddet ve Uhuvvetin Hazin Hâtıraları” yazısında iki dostun uzun soluklu tanışmasını ve dostluk safhalarını etraflıca anlatmıştır.

Prof. Dr. İsmail Kara, Fransızca metinleri Güllü Yıldız’ın tercüme ettiği “Rıza Tevfik’le Said Halim Paşa Arasında Teati Edilmiş Fransızca Birkaç Felsefî Mektup” yazısında Birinci Cihan Harbinde sadrazam olarak önemli bir vazife ifa eden mütefekkir cephesiyle tanınan Said Halim Paşa ile Mehmed Âkif ile de hukuku olan “feylesof” Rıza Tevfik arasındaki mektupları ilgilisinin dikkatine sunmuştur.

Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Halkalı Ziraat Mektebine Dair Bir Belge” başlıklı yazısında Mehmet Ruyan Soydan arşivinde bulunan gayr-i matbu evraktan hareketle Halkalı Ziraat Mektebine kabul şartları ve okul hakkında yeni bilgiler vermiştir.

Ömer Faruk Şerifoğlu, “Uğur Derman’dan Ziyad Ebüzziya’ya Bilgi Notu: Mehmed Âkif ve Kur’an Mealine Dair” başlıklı yazıda Muallim Mahir İz’in talebesi Prof. Dr. Uğur Derman arşivinden Mehmed Âkif ve Kur’an mealine dair evraka dayalı olarak bu sorulara cevap aramıştır.

Ömer Hakan Özalp, süreli yayın taraması ile ulaştığı ve bir rüyadan hareketle kaleme alınan metni “Muasır Üç İslâm Şairi: Mehmed Âkif, Muhammed İkbal ve Mustafa Sâdık Er-Râfiî ve Ahiretten Gelen Bir Mektup” başlığı ile okurlara sunmuştur.

Tahsin Yıldırım “Mehmed Âkif’in Güreş Merakı ve Hocası Kıyıcı Osman Pehlivana Dair” yazısı ile Âkif’in dostu hakkında bilinmeyen bazı malumatı araştırmacıların dikkatine sunmuştur.

Doç. Dr. Turgay Anar, Âkif’in dostu Bosnalı Ali Şevki Hoca biyografisine katkı sunacak arşiv belgelerini okura sunmuştur.

Doç. Dr. Yasin Beyaz, emek mahsulü önemli bir literatür çalışmasını “Arap Dünyasında Mehmed Âkif ve Arapça Literatürde Mehmed Âkif Bibliyografyası Denemesi” adıyla neşretmiştir.

Mehmet Ruyan Soydan, arşivindeki kıymetli birçok vesikayı araştırmacılarla paylaştı. Bu hazine-i evrak içerisinde Mehmed Âkif’in damadı Ahmed Argon’un İstiklâl Madalyası Vesikası, Âkif’in kabrinin nakline ait bir fotoğrafı, bir ihtifal davetiyesi, Suud Yavsi Ebüssuûdoğlu’nun Hüsn-ü Hattı, Şefik Kolaylı’nın kardeşi Neyzen Tevfik’e yolladığı bir havale kâğıdı, Mithat Cemal Kuntay’ın Âkif’e dair yazacağı ikinci cilde dair sözleşme evrakı, Ispartalı Zeynel Abidin’in tercüme-i hâli yer almıştır.

Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, “Vakfımızın Öyküsü” başlıklı yazısında vakfın kuruluşu ve yaptığı faaliyetlerin bir bölümünü tarihe not düşmüştür.

Prof. Dr. Zafer Gölen, Âkif’in fikrine, manevî mirasına sahip çıkan Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesinin kurduğu, Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezini okura tanıtmıştır.

Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı üyesi Metin Boyacıoğlu yakın zamanda vefat eden vakfa önemi hizmetleri olan “Mesut Boyacıoğlu’na Dair” yazısıyla ona, Âkifçe bir vefa göstermiş ve selam durmuştur.